Обучението в НБУ – Модерно и съвременно
Мода, конструиране и моделиране на облекло


инж. Татяна Георгиева

преподавател по Конструиране и моделиране на облекло

НБУ, департамент "Дизайн и архитектура"

 

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. На 5 юли 2001 г. НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация за максималния 5-годишен период, а през декември 2006 г. получава институционална акредитация за максимален период. През 2004 г. НБУ е акредитиран от The Open University във Великобритания.

Нашият университет пръв в България въвед e кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение.

Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ , сред които - Ричард Рорти, Вера Мутафчиева, Юлия Кръстева, Жан-Пиер Вернан, Милчо Левиев, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Тери Игълтън и др.

Мисията на Нов български университет е:

  • да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие.
  • да бъде среда за развитие на социално загрижени личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране.
  • да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост.
  • да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката .

Годишно в НБУ се обучават около 12 000 студенти и курсисти.

Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

НБУ определя своя академичен профил в областта на:

• науките за човека и обществото

• природните науки и новите технологии

• изкуствата

НБУ разполага със съвременна и модерна библиотека с богата научна и литературна колекция от книги, дискове и списания.

Материалната база в НБУ е на много високо ниво, всички лекционни зали са оборудвани с мултимедия, диапроектори, шрайбпроектори и всички необходими средства за едно съвременно обучение.

НБУ има изградена система за електронно обучение MOODLE NBU ”, в която преподавателите публикуват своите лекции и изисквания , оценяват студентски работи, имат възможност да общуват със студентите си в специално създадени форуми, както и да им поставят домашни задачи.

Обучение в НБУ

E-TEACHERS е електронна система, разработена в НБУ за преподавателите. Чрез нея те следят своите текущи курсове, пропуснатите си лекции, могат да проследят списъци на студентите, записани в съответните курсове, а също така имат възможност електронно да оценяват студентите си.

E-STUDENT е система, насочена към студентите на НБУ. Чрез нея те следят текущите и крайните си оценки за семестъра, получават информация за кредитите си, за седмичното си разписание, могат да се запишат за следващия семестър и то от домашния си компютър.

Департамент „Дизайн и архитектура” е създаден през академичната 1993/1994 година. Департаментът е изграден и функционира по модели на западноевропейски и северноамерикански университети и няма аналогична структура в България. В департамент „Дизайн и архитектура” се обучават студенти в няколко модула - интериорен дизайн, архитектура, мода. Преподавателите в департамента са професионалисти, доказали се в своята област. Сред тях са доц. Й. Чернаева, доц. Е.Тодорова, Т. Момекова, инж. Татяна Георгиева и мн. други. Вече втора година нашият департамент е пълноправен член на БАПИОТ(Българска Асоциация на Производителите и Износителите на Облекло и Текстил). Това членство е много важно за нас, благодарение на него ние поддържаме непрекъснати контакти спредставители на бизнеса в бранша, имаме възможност да организираме производствен стаж на студентите, да ги запознаем с българската промишленост и да създадем тези връзки между производството и университета, които са изключително необходими и полезни и за двете страни. Отворени сме към бизнеса и сме готови за творческо сътрудничество, което да помогне на младите хора – бъдещи творци и специалисти, за да ги задържим тук и те да успеят да се реализират в нашата област, в българските предприятия.

В НБУ съществува и една уникална по вид форма на обучение „Продължаващо обучение”. Центърът за продължаващо обучение предлага разнообразни форми на обучение, съобразени със съвременните изисквания в различни професионални области и дава възможност на хора от всички възрасти да повишат своята квалификация, да получат нови знания и да развият нови умения. Един от обучителните модули в продължаващото обучение е „Конструиране и моделиране на облекло , CAD - CAM системи „ASSYST”, „OPTITEX”, „SPEEDSTEP”. Програмата е предназначена за специалисти в областта на конструирането и моделирането на облекло – моделиери, конструктори и просто хора, които биха желали да задълбочат своите познания и да придобият практически опит в областта на конструирането и изработването на облекла. Основното достойнство на тази програма е, че тя включва обучение както по конструиране, така и по съвременни CAD-CAM системи. Макар и в рамките на сравнително лимитиран хорариум, програмата предоставя на курсистите достатъчно сериозно и систематизирано знание и практика, които със сигурност ще им помогнат в тяхната професионална реализация.. Завършилите програмата получават сертификат за завършен курс и придобиват знания и умения за:

- конструиране и моделиране на облекло

- компютърно конструиране и моделиране на облекло, градиране и редене на маркери с помощта на високо технологичните CAD CAM системи „ASSYST” иOPTITEX”

- работа с дизайнерски модул „SPEEDSTEP” - създаване на технически скици, спецификации за размерите на облеклата, нови модели или модифициране на вече съществуващи скици, рисуване на бродерии, копчета , ципове с помощта на CAD CAM система SPEEDSTEP

- обемно конструиране на облекло (мулаж)

- технология на облеклото и организация на шевното производство

Учебната програма е разработена в 4 варианта с различни по вид и по сложност курсове. Програмата може да стартира по всяко време на годината при записани 7 курсиста. Избират се минимум 3 от предложените 7 курса. За повече информация посетете страницата на НБУ – www.nbu.bg

 

МОДА

Обучението по мода е професионално и е съобразено с изискванията на пазара, промишлеността и условията в България. Специализираното обучение включва много и различни дисциплини като проектиране на облекло, конструиране и моделиране на облекло, текстилен дизайн, модни допълнения, езици, компютърни курсове като Фотошоп, Корел дроу, Илюстратор, изучаване на съвременни технологични CAD - CAM системи и др.

Конструиране и моделиране на облекло

Разполагаме с голямо и модерно оборудвано ателие – практическо звено, в което студентите изпълняват в материал създадените от тях проекти и творчески задачи. То е оборудвано с нови прави и специализирани машини, големи кроялни маси, гладачни маси с вакуум и парогенератор, подлепваща преса. Експерименталното художествено ателие по мода е самостоятелна университетска структура със собствен бюджет. През всеки семестър се купуват материали и консумативи, помощни материали за експерименти и платове за студентски колекции. В отделно ателие се изработват допълнения и аксесоари, проектира се текстил.Студентите изучават в продължение на 6 семестъра конструиране и моделиране на облекло – по 4 часа седмично теория. В НБУ се изучава подробно система за конструиране на облекло „Muller & Sohn”, позната и използвана в целия свят, адаптирана и съобразена с българските студенти. В голямата и модерна библиотека на разположение на студентите са всички учебници и книги на „Deutshe Beklaudungs Akademie”, списание „ Rundschau ”, много книги по мода и художествено проектиране на облекло. Всяка изучавана конструкция се експериментира в материал.

При нас конструирането и моделирането на облекло е неразделна и основна част от обучението по мода. Нашето основно разбиране е, че добрият дизайнер трябва да бъде и добър конструктор, който може сам да конструира и изработи и най-сложния, проектиран от него модел. Нашата цел и амбиция е да подготвим образовани и комплексни специалисти – дизайнери, които едновременно с това могат пълноценно да се реализират и в областта конструирането на облекло.

Освен аудиторните лекционни часове по конструиране, студентите имат и т.н. извънаудиторни курсове – самостоятелни работи по мода, аксесоари и моделиране на облекло, практика в ателие, експерименти. В тях се експериментират в материал изучаваните конструкции, правят се корекции, изпълняват се проектирани от студентите модели, подготвят се цялостни колекции, изминава се дългият път от проектиране през конструиране до цялостно изпълнение на проекта. НБУ предоставя на своите студенти всички материали и работно място, в което те могат да реализират своите идеи. Създадените колекции от облекла и аксесоари се представят на голямо модно ревю в края на всеки семестър и след това се предлагат за продажба в галерии и магазини. Част от приходите на реализираната продукция се предоставят на студентите, а друга част остава за ателието.

С помощта и любезното съдействие на фирма “И.Н.А. Трейдинг” ООД, студентите изучават високотехнологичната CAD CAM система „ASSYST– BULLMER” за компютърно конструиране и градиране на облекло. Разполагаме с още една CAD CAM система –„OPTI TEX ”, която се изучава в магистърска програма „Моден дизайн” към департамента.

През новата учебна година стартира магистърска програма „Конструиране и моделиране на облекло”, в която ще се изучават различни методи на конструиране и градиране на облекло, много и различни практически занимания,семинари, стажове.